top of page

[ Course ออนไลน์ ] สอนวาดภาพดวงตา แบบ Realistic ด้วยโปรแกรม Procreat

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://www.skilllane.com/courses/eye-drawing-procreate

คอร์สฟรี! สอนวาดภาพดวงตา แบบ Realistic และแถมด้วยบรัชที่ใช้ในการสอน Download ได้ในคอร์ส


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

- สามารถเพิ่มทักษะในการวาดรูป ให้เพิ่มพูนขึ้น เพื่อไปต่อยอดในงานสายดิจิตอลเพ้นท์ติ้ง หรืองานด้านอื่นๆได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

- มือใหม่ที่เริ่มต้นเรียนรู้การวาดภาพดิจิตอล หรืออยากเพิ่มทักษะที่มีอยู่แล้วให้สูงยิ่งขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

- สามารถใช้ ipad หรือ iphone ได้เพราะ ณ ขณะนี้ โปรแกรมนี้มีเฉพาะใน ipad หรือ iphone เท่านั้น

- รู้จัก และสามารถใช้งานโปรแกรม Procreate ได้ในระดับนึง หากสามารถใช้โปรแกรมได้คล่องจะสามารถเรียนรู้ได้ไวขึ้น

- หากมีทักษะวาดรูป จะทำให้เข้าใจง่าย และเรียนรู้ได้ไวขึ้น


สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://www.skilllane.com/courses/eye-drawing-procreate

23 views1 comment
bottom of page